1.     W zakresie infrastruktury kolejowej:

 • Obchody torów, oględziny rozjazdów i konserwacja bocznic kolejowych
 • Przebudowę obecnej infrastruktury
 • Diagnostykę, paszportyzację
 • Badania techniczne bocznic okresowe i szczegółowe
 • Oględziny rozjazdów i nawierzchni
 • Zakładanie i prowadzenie eksploatacyjne dokumentacji torowej i rozjazdowej (ksiązka stanu toru, dziennik oględzin rozjazdów, kartoteki rozjazdów, książki budowlane)
 • Pomiary i ustalanie skrajni
 • Naprawy torów, rozjazdów, przejazdów kolejowych, skrajni budowli
 • Projektowanie i uaktualnianie planów schematycznych bocznicy.

2.  W zakresie egzaminów, szkoleń, dokumentacji techniczno- ruchowej, eksploatacyjnej, przepisów wewnętrznych, regulaminów pracy bocznicy kolejowej, otrzymania świadectw dopuszczenia typów budowli i finalnie ŚWIADECTW BEZPIECZEŃSTWA BOCZNICY KOLEJOWEJ:

 • Opracowywanie nowych Regulaminów pracy bocznic kolejowych, (jeżeli są sporządzone przed 26 lutego 2010 r. tzn. przed Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminów pracy bocznic kolejowych - Dz. Urz. MI 2010.3.8 z dnia 26 lutego 2010r.).
 • Opracowywanie nowych przepisów wewnętrznych lub ich aktualizacja. Przepisy wewnętrzne niezbędne na bocznicach do otrzymania Świadectwa bezpieczeństwa bocznicy:
 • Instrukcja prowadzenia ruchu kolejowego na bocznicy kolejowej

 - Instrukcja w sprawie warunków technicznych utrzymania nawierzchni i podtorza kolejowego

 - Instrukcja sygnalizacji na bocznicy kolejowej

 - Instrukcja w sprawie warunków technicznych utrzymania rozjazdów (jeżeli występują na bocznicy)

 - Wytyczne postępowania przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych na bocznicy, (jeżeli są przewożone, wyładowywane lub  
    załadowywane)

 - Plan zapewnienia bezpieczeństwa dla towarów wysokiego ryzyka

 - Inne jeżeli bocznica posiada lokomotywę.

 • Opracowywanie badań, diagnostyki i dokumentacji do otrzymania świadectw dopuszczenia typu budowli kolejowych (nawierzchnia, rozjazdy, kozły oporowe i złącza szynowe), które są niezbędnym załącznikiem do otrzymania Świadectwa bezpieczeństwa bocznicy kolejowej.
 • Instrukcja w sprawie warunków technicznych utrzymania nawierzchni i podtorza kolejowego
 • Instrukcja sygnalizacji na bocznicy kolejowej
 • Instrukcja w sprawie warunków technicznych utrzymania rozjazdów (jeżeli występują na bocznicy)
 • Wytyczne postępowania przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych na bocznicy, (jeżeli są przewożone, wyładowywane lub załadowywane)
 • Plan zapewnienia bezpieczeństwa dla towarów wysokiego ryzyka
 • Inne jeżeli bocznica posiada lokomotywę.
 • Opracowywanie dokumentacji do otrzymania ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA BOCZNICY KOLEJOWEJ (Obowiązek z Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r Art.1, Art. 2, Art. 17 ust. 1 i 7, Art. 18 i Art. 19).
 • Nadzór doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych koleją, (jeżeli na bocznicy występują - Obowiązek z Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz Regulaminu RID - ujednolicone międzynarodowe przepisy RID).
 • Przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych, weryfikacyjnych i okresowych dla stanowisk dyżurny ruchu, nastawniczy, dróżnik przejazdowy, kierownik pociągu, ustawiacz, manewrowy, toromistrz, dróżnik obchodowy. Przeprowadzanie szkoleń i konsultacji do przygotowania do egzaminu.
 • Szkolenia okresowe i ze zmian w przepisach z zagadnień eksploatacyjnych w każdej specjalności, z przewozu towarów niebezpiecznych koleją i z BHP zgodnie z wymogami przepisów wewnętrznych, Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, Regulaminu RID i kodeksu pracy z wystawieniem wymaganych zaświadczeń.

Posiadamy fachowców z uprawnieniami budowlanymi w pełnych zakresach kolejowych w każdej specjalności oraz fachowców w zakresie regulaminów pracy bocznic kolejowych, przepisów wewnętrznych, świadectw bezpieczeństwa bocznic kolejowych, doradców ds. bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych koleją z uprawnieniami nadanymi przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie. Posiadamy komisję egzaminacyjną powołaną przez Urząd Transportu Kolejowego.


W zakresie oferty wymienionej w pkt.1 prosimy o kontakt z Prezesem ds. infrastruktury kolejowej – Henryk Kniczek tel.   607 815 526  
email :
biuro@drog-ruch.pl lub diagnostakh@wp.pl

W zakresie oferty wymienionej w pkt. 2 prosimy o kontakt z Prezesem ds. eksploatacji i doradztwa – Józef Medel tel. 602 574 906
email: biuro@drog-ruch.pl
 lub medel.jozef@gmail.com